0

جـداول بتنـی

جـداول بتنـی

یکی از کاربرد های قابل توجه بتن ، تولید جداول بتنی است.
جداول بتنی بیشترین استفاده را برای تقسیم بندی پیاده روها ، خیابان ها ، و بزرگراه ها دارند. کنترل کیفیت و تضمین جداول بتنی شامل موارد زیر میباشد :

کنترل کیفیت قالب ها ، کنترل کیفیت بتن ریخته شده در قالب ها ، بررسی مواد اولیه بتن ، کالیبراسیون سیستم های توزین و بارگیری و کنترل کیفیت محصولات تولیدی و فرآیند تولید.

محصـول ابعـاد
جدول 35 * 30 * 15
جدول 50 * 35 * 15
جدول ( کانال ) 70 * 30 * 15
کانیوو 20 * 30 * 35 * 10
جدول ( کله قندی ) 50 * 35 * 17.5
آبرو 40 * 35 * 12